Priėmimas

 

KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA (2018 m.) PDF

1. Priėmimas į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją vykdomas pagal Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarką, patvirtintą direktoriaus 2018-03-01 įsakymu Nr.V-19, parengtą pagal Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu.
2. Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka nustato mokinių, pageidaujančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį (I ir II klases) ir vidurinio ugdymo programą (III ir IV klases) priėmimo tvarką, atrankos kriterijus, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių gimnazijoje.
3. Priėmimą organizuoja direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

4. Priėmimas į I gimnazijos klasę.

4.1.Į I klasę priimami mokiniai, pabaigę pagrindinės mokyklos ar progimnazijos aštuonias klases.
4.2. Formuojamos septynios pirmosios klasės.
4.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. per pildo prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt     bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime (toliau – Patikrinimas). Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.;
•  mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
• praėjusių (2016–2017 m. m.) ir iki 2018 kovo 30 d. įvykusių šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą).

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas. Be šių žymų prašymas negalioja.

4.4. Patikrinimo data ir laikas – balandžio 28 d. 9 val. Mokinys privalo atvykti į gimnaziją nuo 8.30 iki 8.45 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą.

4.5. Mokinio Patikrinimo vieta skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt ir gimnazijos pirmajame aukšte  balandžio 26 d.

4.6. Patikrinimą sudaro 3 dalys:

I – lietuvių kalbos (45 min.),
II – matematikos (45 min.),
III – pirmosios užsienio kalbos (anglų k.), istorijos, gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos) (45 min.).

Tarp patikrinimo dalių daromos pertraukos.

4.7. Patikrinimas organizuojamas pagal pagrindinio ugdymo I dalies dalykų programas. Su Patikrinimo programomis ir užduočių pavyzdžiais galima susipažinti gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

4.8. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 110 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 10 taškų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai Taškai (max)
1.  Akademiniai rodikliai 110
 1.1.  Žinių ir gebėjimų patikrinimas (raštu) 100
1.1.1. Lietuvų kalba 35
1.1.2. Matematika 20
1.1.3 Pirmoji užsienio kalba (anglų k.) 15
1.1.6. Istorija 15
1.1.7. Gamtos mokslai (chemija, fizika, biologija) 15
1.2. Aštuntos klasės I pusmečio arba II trimestro pažymių vidurkis 10
2. Papildomi rodikliai 10
2.1. Praėjusių (2016-2017 m.m.) ir iki 2018 kovo 30 d. įvykusių šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III  vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)  7 (7-5-3)
2.2. Brolis ar sesuo, gerai besimokantis ar baigęs Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją (nurodyti prašyme) 1
2.3. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokytojų ir darbuotojų vaikai  2
  Iš viso  120

4.9. Priėmimo komisija gegužės 8 d. nustato ir skelbia kiekvienos Patikrinimo dalies minimalią taškų ribą, kurią surinkęs mokinys toliau dalyvauja konkurse.

4.10. Gegužės 10 d. iki 17.00 val. laikantis asmenų privatumo teisių Patikrinimo rezultatai, konkursinis balas bei Priėmimo komisijos sprendimas – PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu prisijungimo kodu (pvz., 012vardasvardelis).
Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama, apeliacijos nepriimamos.

4.11. Iki Gegužės 15 d. 15 val. priimamieji kandidatai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

4.12. Į laisvą vietą kviečiamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Sąrašai skelbiami gegužės 18 d. iki 17 val. Mokinys savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt iki gegužės 24 d.

4.13. Galutiniai priimtųjų sąrašai ir konkursiniai balai skelbiami gegužės 25 d. iki 16 val. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt .

4.14. Įstojusiems mokiniams gegužės 28–31 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 22 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

4.15. Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. pristato:
•    nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•    vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•    8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
•    gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

4.16. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

5. Priėmimas į II gimnazijos klasę.

5.1. Į II klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę devintą (I gimnazijos) klasę.

5.2. Tikslus laisvų vietų skaičius (nurodant mokomas užsienio kalbas bei dorinio ugdymo dalykus) skelbiamas gegužės 4 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

5.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt       bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba  101 kab.;
•    mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
•   praėjusių (2016–2017 m. m.) ir iki 2018 kovo 30 d. įvykusių šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą).

5.4. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą, Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai  Taškai (max)
1. Akademiniai rodikliai 100
Devintos (I gimn.) klasės I pusmečio arba II trimestro   (lietuvių kalbos, matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos) 100
2. Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2016–2017 m. m.) ir iki 2018 kovo 30 d. įvykusių šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 5 (5-3-1)
Iš viso 105

5.5. Gegužės 10 d. skelbiamas priimamųjų sąrašas.

Iki gegužės 15 d. 15 val. priimamieji kandidatai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą kviečiamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Sąrašai skelbiami gegužės 18 d. iki 17 val. Mokinys savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt iki gegužės 24 d.

Gegužės 25 d. iki 17.00 val. skelbiamas galutinis priimtųjų sąrašas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt .

5.6. Įstojusiems mokiniams birželio 18–22 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 22 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

5.7. Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. 14 val. pristato:

•   nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•   vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•   pažymą apie 9 klasės metinių pažymių įvertinimus;
•   gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, turi pranešti elektroniniu laišku adresu  mbgpriemimas@gmail.com

5.8. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt  arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

6. Priėmimas į III gimnazijos klasę.

6.1. Į III klasę priimami Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęsti mokymosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą, pateikę nustatytos formos prašymą ir individualų ugdymo planą.

6.2. Į III klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinio ugdymo programą.

6.3. Laisvų vietų skaičius skelbiamas birželio 2 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt .

6.4. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt   bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):
•    nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.;
•    pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
•    praėjusių (2016–2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
•    individualaus ugdymo planą (formą rasite čia).

6.5. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 120 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):

  Vertinimo kriterijai Taškai (max)
Akademiniai rodikliai 120
Dešimtos (II gimnazijos) klasės metinių įvertinimų suma (lietuvių k., matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos) 100
1.1. PUPP įvertinimų suma 20
Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2016–2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 5 (5–3–1)
Iš viso 125

6.6. Birželio 25 d. iki 16.00 val. skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

6.7. Pakviestų mokytis mokinių tėvai iki birželio 29 d. 16 val. savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

6.8. Įstojusiems mokiniams liepos 2 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

6.9. Įstojusieji į gimnaziją nuo liepos 2 d. iki liepos 5 d. 14 val. pristato:
•    pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
•    nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•    vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•    gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Mokiniai, negalintys nustatytu laiku atvykti pasiimti priėmimo dokumentų ar nusprendę mokytis kitoje mokykloje,turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com.

6.10. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

7. Priėmimas į IV gimnazijos klasę nevykdomas.

Mykolo Biržiškos gimnazijos direktorius                          Valdemaras Kaupinis