Priėmimas

 PATVIRTINTA
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos
direktoriaus 2020 m. vasario  mėn. 19 d.
įsakymu Nr. V-35
(nauja redakcija direktoriaus 2020-04-09 įsakymas Nr. V-48)

KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA (2020 m.) PDF

1. Priėmimas į gimnaziją vykdomas pagal Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarką, parengtą pagal 2020 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto tarybos patvirtintą sprendimą Nr. 1-423 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilniaus mieto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020–2021 mokslo metams“.

2. Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka nustato mokinių, pageidaujančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį (I ir II klases) ir vidurinio ugdymo programą (III ir IV klases) priėmimo tvarką, atrankos kriterijus, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių gimnazijoje.

3. Priėmimą organizuoja direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

4. Asmens duomenys, reikalingi priėmimo organizavimui, saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

5. Asmenys, susiję su elektroninės sistemos tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 6. Priėmimas į I gimnazijos klasę.

6.1. Į I klasę priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinės mokyklos ar progimnazijos aštuonias klases.

6.2. Bendri I gimnazijų klasių komplektavimo kriterijai:

6.2.1.    Formuojamos 7 klasės po 28 mokinius.
6.2.2.    Formuojant atsižvelgiama į:
- įstojusių berniukų ir mergaičių skaičių;
- II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
- dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.
6.2.3.    Pagal galimybes atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą (-us). Prašymus stojančiųjų tėvai ar patys stojantieji gali pateikti užpildę anketą, kurios nuoroda čia (pastaba: nuoroda aktyvi nuo rezultatų paskelbimo datos).

6.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/     bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.) (KARANTINO METU DOKUMENTAI PRIIMAMI TIK EL. PAŠTU mbgpriemimas@gmail.com ).

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime  (toliau – Patikrinimas). Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.
Prašymas be e. sistemoje suteikto kodo REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
•  mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
•  praėjusių (2018–2019 m. m.) ir iki 2020 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą).

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas. Be šių žymų prašymas negalioja.

6.4. Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas NEVYKS.

6.5. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 60-taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 8 taškų) (žr. lentelę):  

Vertinimo kriterijai Taškai (max)
1.  Akademiniai rodikliai 60
 1.1.  2019-2020 m.m I pusmečio arba II trimestro įvertinimų suma
1.1.1. Lietuvų kalba 10
1.1.2. Matematika 10
1.1.3 Pirmoji užsienio kalba (anglų k.) 10
1.1.4. Istorija 10
1.1.5. Gamtos mokslai
(chemijos, fizikos, biologijos pažymių vidurkis)
10
1.2. Aštuntos klasės I pusmečio arba II trimestro pažymių vidurkis 10
2. Papildomi rodikliai 8
2.1. Praėjusių (2018-2019 m.m.) ir iki 2020 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III  vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)  5 (5-3-1)
2.2. Brolis ar sesuo, gerai besimokantis ar baigęs Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją (nurodyti prašyme) 1
2.3. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokytojų ir darbuotojų vaikai  2
  Iš viso  68

6.6. Nuo gegužės 4 d. iki gegužės 10 d. 24 val. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu prisijungimo kodu kandidatai pasitikrina, ar teisingai suvesti konkursinį balą formuojantys duomenys. Apie klaidas pranešti el. paštu mbgpriemimas@gmail.com

6.7. Gegužės 29 d. 16 val. laikantis asmenų privatumo teisių Patikrinimo rezultatai, konkursinis balas bei Priėmimo komisijos sprendimas – PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu prisijungimo kodu.
Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama, apeliacijos nepriimamos.

6.8. Nuo gegužės 30 d. iki birželio 7 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ 
Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

6.9. Birželio 8 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant) kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ nuo birželio 9 d. iki birželio 11 d.
Nepatvirtinusieji automatiškai išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

6.10. Galutiniai priimtųjų sąrašai skelbiami birželio 16 d. 16 val. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt .

6.11. Įstojusiems mokiniams birželio 17–19 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys (101 kab. nuo 8.30 val. iki 16.00 val.). Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 19 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys. (Pastaba: jei iki birželio 17 d. nesibaigs karantinas, tai pažymų ir sutarčių išdavimo tvarka bus skelbiama gimnazijos svetainėje).

6.12. Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 25 d. iki birželio 30 d. 15 val. pristato:
•  8 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;
•  vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui);
•  Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

6.13. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

7. Priėmimas į II gimnazijos klasę.

7.1. Į II klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę devintą (I gimnazijos) klasę.

7.2. Tikslus laisvų vietų skaičius (nurodant mokomas užsienio kalbas bei dorinio ugdymo dalykus) skelbiamas gegužės 29 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

7.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/       bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo  31 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.).
(KARANTINO METU DOKUMENTAI PRIIMAMI TIK EL. PAŠTU
mbgpriemimas@gmail.com
):

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba  101 kab.
Prašymas be e. sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO (ar kodo MOK) nepriimamas;
•    mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
•   praėjusių (2018–2019 m. m.) ir iki 2020 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą).

7.4. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą, Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai  Taškai (max)
1. Akademiniai rodikliai 100
1.1. Devintos (I gimn.) klasės I pusmečio arba II trimestro įvertinimų suma 100
1.1.1. Lietuvių kalba ir literatūra 10
1.1.2. Matematika 10
1.1.3. Pirmoji užsienio kalba (anglų) 10
1.1.4 Antroji užsienio kalba 10
1.1.5 Biologija 10
1.1.6 Chemija 10
1.1.7 Fizika 10
1.1.8 Istorija 10
1.1.9 Informacinės technologijos 10
1.1.10. Geografija 10
2. Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2018–2019 m. m.) ir iki 2020 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 5 (5-3-1)
Iš viso 105

7.5. Nuo gegužės 4 d. iki gegužės 10 d. 24 val. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu prisijungimo kodu kandidatai pasitikrina, ar teisingai suvesti konkursinį balą formuojantys duomenys. Apie klaidas pranešti el. paštu mbgpriemimas@gmail.com.
7.6. Gegužės 29 d. 16 val. skelbiamas priimamųjų sąrašas.
Nuo gegužės 30 d. iki birželio 7 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant) kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

7.7 Birželio 16 d. 16.00 val. skelbiamas galutinis priimtųjų sąrašas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt .

7.8. Įstojusiems mokiniams birželio 17–19 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 19 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo. (Pastaba: jei iki birželio 17 d. nesibaigs karantinas, tai pažymų ir sutarčių išdavimo tvarka bus skelbiama gimnazijos svetainėje).

7.9. Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 25 d. iki birželio 30 d. 15 val. pristato:

•   pažymą apie 9 klasės metinių pažymių įvertinimus;
•   vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui);
•   Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi apie tai pranešti elektroniniu laišku adresu  mbgpriemimas@gmail.com

7.10. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt  arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

8. Priėmimas į III gimnazijos klasę.

8.1. Į III klasę priimami Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęsti mokymosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą, pateikę nustatytos formos prašymą ir individualų ugdymo planą.

8.2. Į III klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinio ugdymo programą.

8.3. Laisvų vietų skaičius skelbiamas birželio 2 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt .

8.4. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/   bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.): (KARANTINO METU DOKUMENTAI PRIIMAMI TIK EL. PAŠTU mbgpriemimas@gmail.com ):

•    nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab. Prašymas be e. sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO (ar kodo MOK) nepriimamas;
•    pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
•    praėjusių (2018–2019 m. m.) ir šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
•    individualaus ugdymo planą (formą rasite čia).

8.5. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):

  Vertinimo kriterijai Taškai (max)
Akademiniai rodikliai 100
1.1. Dešimtos (II gimnazijos) klasės METINIŲ įvertinimų suma 100
1.1.1. Lietuvių kalba ir literatūra 10
1.1.2. Matematika 10
1.1.3. Pirmoji užsienio kalba (anglų) 10
1.1.4 Antroji užsienio kalba 10
1.1.5 Biologija 10
1.1.6 Chemija 10
1.1.7 Fizika 10
1.1.8 Istorija 10
1.1.9 Informacinės technologijos 10
1.1.10. Geografija 10
Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2018–2019 m. m.) ir šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 5 (5–3–1)
Iš viso 105

8.6. Liepos 2 d. 16.00 val. skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

8.7. Pakviestų mokytis mokinių tėvai iki liepos 5 d. savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

8.8. Įstojusiems mokiniams liepos 7–10 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

8.9. Įstojusieji į gimnaziją nuo liepos 7 iki liepos 10 d. 14 val. pristato:
•   pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
•   vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui);
•   Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Mokiniai, negalintys nustatytu laiku atvykti pasiimti priėmimo dokumentų ar nusprendę mokytis kitoje mokykloje, turi apie tai pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

8.10. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

9. Priėmimas į IV gimnazijos klasę nevykdomas.

Mykolo Biržiškos gimnazijos direktorius                                         Valdemaras Kaupinis

Pritarta Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė  (2020-04-15 Nr. A15-668/20(2.1.4E-BEU)