Priėmimas

PRIĖMIMO Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ TVARKA (2017 m.)  PDF

1. Priėmimas į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją vykdomas pagal Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794, 10.2 punktą.
2. Priėmimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją tvarka nustato mokinių priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį (I ir II klases) ir vidurinio ugdymo programą tvarką, konkursinės atrankos kriterijus, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių gimnazijoje.
3. Priėmimą organizuoja direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

4. Priėmimas į I gimnazijos klasę.

4.1. Į I klasę priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinės mokyklos aštuonias klases. Mokiniai, baigę ne Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančias mokyklos aštuonias klases, privalo pateikti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą.

4.2. Formuojamos septynios pirmosios klasės.

4.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 5 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
www.vilnius.lt/svietimas     bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime (toliau – Patikrinimas). Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.;
•  mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus;
• praėjusių (2015–2016 m. m.) ir šių mokslo metų (2016–2017 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.

Kiekvienam, pateikusiam prašymą dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas. Be šių žymų prašymas negalioja.

4.4. Patikrinimas organizuojamas pagal pagrindinio ugdymo I dalies dalykų programas.

4.5. Patikrinimo data ir laikas – gegužės 13 d. 9.00 val. Mokinys privalo atvykti į Patikrinimo vietą nuo 8.30 iki 8.45 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą.

4.6. Mokinio Patikrinimo vieta skelbiama gimnazijos pirmajame aukšte ir gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt gegužės 11 d.

4.7. Patikrinimą sudaro 3 dalys:

I – lietuvių kalbos (45 min.),
II – matematikos (45 min.),
III – pirmosios užsienio kalbos (anglų k.), istorijos, gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos) (45 min.).

Tarp patikrinimo dalių daromos pertraukos.

4.8. Su Patikrinimo programomis ir užduočių pavyzdžiais galima susipažinti gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

4.9. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 110 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 10 taškų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai Taškai (max)
1.  Akademiniai rodikliai 110
 1.1.  Žinių ir gebėjimų patikrinimas (raštu) 100
1.1.1. Lietuvų kalba 35
1.1.2. Matematika 20
1.1.3 Pirmoji užsienio kalba (anglų k.) 15
1.1.6. Istorija 15
1.1.7. Gamtos mokslai (chemija, fizika, biologija) 15
1.2. Aštuntos klasės I pusmečio arba I ir II trimestrų pažymių vidurkis 10
2. Papildomi rodikliai 10
2.1. Praėjusių (2015-2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016-2017 m.m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III  vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)  7 (7-5-3)
2.2. Brolis ar sesuo, gerai besimokantis ar baigęs Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją (nurodyti prašyme) 1
2.3. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokytojų ir darbuotojų vaikai  2
  Iš viso  120

4.10. Priėmimo komisija gegužės 19 d. nustato ir skelbia kiekvienos Patikrinimo dalies minimalią taškų ribą, kurią surinkęs mokinys toliau dalyvauja konkurse.

4.11. Gegužės 22 d. iki 17.00 val. laikantis asmenų privatumo teisių Patikrinimo rezultatai paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu prisijungimo kodu,  (pvz., 012vardasvardelis). Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama, apeliacijos nepriimamos.

4.12. Gegužės 26 d. kandidatams gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jiems suteiktu prisijungimo kodu skelbiamas gautas konkursinis balas. 220 didžiausią konkursinį balą surinkusių mokinių kviečiami atvykti pokalbio į priėmimo komisiją. Pokalbio  laikas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje.

Mokiniai, negalintys dalyvauti pokalbyje, turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com iki pokalbio dienos.

4.13. Birželio 2 d. pokalbio metu skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas, mokiniams išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys.  Nepasiėmusieji priėmimo pažymos ar be priežasties neatvykę Pokalbio dieną išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

4.14. Galutiniai kandidatų sąrašai ir konkursiniai balai skelbiami birželio 6 d. iki 17.00 val. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt ir ant gimnazijos centrinių durų.

4.15. Įstojusieji į gimnaziją iki birželio 23 d. pristato:
•    nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•    vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•    8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
•    gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

4.16. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

5. Priėmimas į II gimnazijos klasę.

5.1. Į II klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę devintą (I gimnazijos) klasę.

5.2. Laisvų vietų skaičius (nurodant mokomas užsienio kalbas bei dorinio ugdymo dalykus) skelbiamas birželio 2 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

5.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki birželio 9 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
www.vilnius.lt/svietimas       bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 1 d. iki birželio 9 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba  101 kab.;
•    nustatyto pavyzdžio mokinio sveikatos pažymą;
•    vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•    pažymą apie 9 klasės metinių pažymių įvertinimus;
•    gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją;
•   praėjusių (2015-2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016-2017 m.m.)  miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas.

5.4. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą, Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai  Taškai (max)
1. Akademiniai rodikliai 100
Devintos (I gimn.) klasės metinių įvertinimų suma  (lietuvių kalbos, matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos) 100
2. Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2015-2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016-2017 m.m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III  vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 5 (5-3-1)
Iš viso 105

5.5. Birželio 13 d. iki 17.00 val. skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt ir ant gimnazijos centrinių durų.

5.6. Birželio 19 d. (101 kab.) išduodamos priėmimo pažymos bei mokymosi sutartys.

Mokiniai, negalintys nustatytu laiku atvykti pasiimti priėmimo dokumentų ar nusprendę mokytis kitoje mokykloje, turi pranešti elektroniniu laišku adresu
mbgpriemimas@gmail.com

5.7. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt  arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

6. Priėmimas į III gimnazijos klasę.

6.1. Į III klasę priimami Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęsti mokymosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą, pateikę nustatytos formos prašymą ir individualų ugdymo planą.

6.2. Į III klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę dešimtą (II gimnazijos) klasę.

6.3. Laisvų vietų skaičius skelbiamas birželio 2 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt.

6.4. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki birželio 9 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas       bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 1 d. iki birželio 15 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):

•  nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba  101 kab.;
•    pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
•   praėjusių (2015-2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016-2017 m.m.)  miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas;
•    individualaus ugdymo planą (formą rasite čia);
•    nustatyto pavyzdžio mokinio sveikatos pažymą;
•    vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•    gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

6.5. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą, Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 120 taškų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 taškų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai  Taškai (max)
1. Akademiniai rodikliai 120
Dešimtos (II gimn.) klasės metinių įvertinimų suma  (lietuvių kalbos, matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos) 100
1.1. PUPP įvertinimų suma 20
2. Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2015-2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016-2017 m.m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I-III  vietų nugalėtojai, laureatai (pristatomos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas) 5 (5-3-1)
Iš viso 125

6.6. Birželio 20 d. iki 17.00 val. skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt ir ant gimnazijos centrinių durų.

6.7. Birželio 22 d. (101 kab.) išduodamos priėmimo pažymos bei mokymosi sutartys.

Mokiniai, negalintys nustatytu laiku atvykti pasiimti priėmimo dokumentų ar nusprendę mokytis kitoje mokykloje, turi pranešti elektroniniu laišku adresu
mbgpriemimas@gmail.com

6.8. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

Mykolo Biržiškos gimnazijos direktorius                          Valdemaras Kaupinis