Vartotojų teisės ir pareigos

Vartotojų teisės

•  teikti bibliografines užklausas žodžiu ir raštu;

•  naudotis bibliotekos kompiuteriais mokymuisi;

•  naudotis bibliotekos fonde sukauptais įvairiais dokumentais (knygos, periodika, CD, DVD, MKP ir kt.);

•  pratęsti dokumentų išdavimo terminą.

Vartotojai privalo

•  tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti kompiuterinės įrangos ir inventoriaus;

•  neišsinešti į namus, ar kitas patalpas (pvz. klases) bibliotekos dokumentų, neįrašytų į vartotojo formuliarą;

•  nustatytu laiku grąžinti spaudinius ir kt. dokumentus, arba pratęsti naudojimo terminą;

•  neardyti katalogų ir kartotekų, nekeisti bibliotekos fondo sustatymo tvarkos;

•  laikytis naudojimosi bibliotekos (skaityklos) kompiuteriais taisyklių;

•  mokiniai privalo gautų vadovėlių gale užrašyti pavardę, vardą, klasę, mokslo metus;

•  mokiniai, dėl kokių nors priežasčių nutraukę mokymąsi, privalo visus iš bibliotekos paimtus dokumentus ir visus gautus vadovėlius bei mokymo priemones grąžinti į biblioteką;

•  pabaigę mokslo metus visi mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojams ir atsiskaityti bibliotekoje;

•  praradę ar suniokoję dokumentą ar vadovėlį, privalo jį pakeisti tokiu pačiu, arba  pripažintu lygiaverčiu;

•  bibliotekos (skaityklos) patalpose laikytis tylos, nesinešti  gėrimo ir maisto.