Vizija ir misija

GIMNAZIJOS  VIZIJA

Tai moderni, ugdanti dorą ir pareigingą Lietuvos pilietį gimnazija, kurioje visiems mokiniams sudarytos sąlygos baigti ją pagal sugebėjimus ir pastangas.

GIMNAZIJOS  MISIJA

Gimnazija – ugdymo institucija, kurioje:
•    užtikrinamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymas,
•    vertinamas kiekvienas bendruomenės narys,
•    yra geros sąlygos mokinių asmenybės raiškai,
•    ugdomi dori, kultūringi ir kūrybingi jauni žmonės, kurie savo žinias ir gebėjimus galės pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje.