Priėmimas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

ATMINTINĖ teikiantiems prašymus į III gimnazijos klasę.

 

PATVIRTINTA
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos
direktoriaus 2021 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. V-10

KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ
ORGANIZAVIMO TVARKA (2021 m.) PDF (atnaujinta 2021-05-04)

1. Priėmimas į gimnaziją vykdomas pagal Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarką, parengtą pagal 2021 m. vasario 17 d. Vilniaus miesto tarybos patvirtintą sprendimą Nr. 1-874 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“.

2. Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka nustato mokinių, pageidaujančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį (I ir II klases) ir vidurinio ugdymo programą (III ir IV klases) priėmimo tvarką, atrankos kriterijus, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių gimnazijoje.
3. Priėmimą organizuoja direktoriaus įsakymu sudaryta Gimnazijos priėmimo komisija (toliau – Priėmimo komisija).
4. Mokinio asmens duomenys, reikalingi priėmimo organizavimui, saugomi vienerius metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
5. Asmenys, susiję su elektroninės sistemos tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

6. PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ.

6.1. Į I klasę priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinės mokyklos ar progimnazijos aštuonias klases.

6.2. Bendri I gimnazijų klasių komplektavimo kriterijai:
6.2.1. Formuojamos 7 klasės po 28 mokinius.
6.2.2. Formuojant atsižvelgiama į:

 • - įstojusių berniukų ir mergaičių skaičių;
 • - II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
 • - dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.

6.2.3. Pagal galimybes atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us). Prašymus stojančiųjų tėvai ar patys stojantieji gali pateikti užpildę anketą, kurios nuorodą čia (pastaba: nuoroda aktyvi nuo 2021-06-16).
6.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. :
6.3.1. pildo prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/
6.3.2. pateikia Gimnazijos priėmimo komisijai el. paštu mbgpriemimas@gmail.com :

 • - nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime (toliau – Patikrinimas). Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje. Prašymas be e. sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
 • - mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
 • - praėjusių (2019–2021 m. m.) ir iki 2021 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą).

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas. Be šių žymų prašymas negalioja.

6.4. Patikrinimo data ir laikas:

I srautas gegužės 29 d. 9 val. Mokinys privalo atvykti į gimnaziją nuo 8.30 iki 8.45 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą, asmeninės apsaugos priemones (kaukę arba respiratorių), laikytis saugos reikalavimų.

II srautas gegužės 29 d. 12 val. Mokinys privalo atvykti į gimnaziją nuo 11.40 iki 11.50 val. ir turėti galiojantį mokinio pažymėjimą, asmeninės apsaugos priemones (kaukę arba respiratorių), laikytis saugos reikalavimų.

(Punktas pakeistas 2021-05-04 gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-22)

6.5. Mokinio Patikrinimo vieta, laikantis asmenų privatumo teisių, paskelbiama asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu gimnazijos prisijungimo kodu) gegužės 21 d.

(Punktas pakeistas 2021-05-04 gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-22)

6.6. Patikrinimą sudaro 2 dalys:
I – lietuvių k. (60 min.),
II – matematikos (60 min.).

6.7. Patikrinimas organizuojamas pagal pagrindinio ugdymo I dalies dalykų programas. Su Patikrinimo programomis ir užduočių pavyzdžiais galima susipažinti gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt

6.8. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 balų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 10 balų) (žr. lentelę):

 

Vertinimo kriterijai Balai (max)
1. Akademiniai rodikliai 100
1.1. Žinių ir gebėjimų patikrinimas (raštu) 90
1.1.1. Lietuvių kalba ir literatūra 45
1.1.2. Matematika 45
1.1.3. Aštuntos klasės I pusmečio arba II trimestro istorijos, anglų k. (pirmos užsienio kalbos), chemijos, fizikos, biologijos pažymių vidurkis 10
2. Papildomi rodikliai 10
2.1. Praėjusių (2019–2020 m. m.) ir iki 2021 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pateikiamos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)
Už INDIVIDUALIUS laimėjimus
Už KOMANDINIUS laimėjimus
7 (7-5-3)3 (3-2-1)
2.2. Brolis ar sesuo, gerai besimokantis Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją (nurodyti prašyme) 1
2.3. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokytojų ir darbuotojų vaikai 2
Iš viso 110

6.9. Neteko galios 2021-05-04
(Punktas pakeistas 2021-05-04 gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-22)

6.10. Birželio 10 d. 17 val. laikantis asmenų privatumo teisių Patikrinimo rezultatai, konkursinis balas bei Priėmimo komisijos sprendimas – PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS paskelbiami asmeniškai kiekvienam kandidatui (gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su jam suteiktu gimnazijos prisijungimo kodu.
Informacija apie rezultatus telefonu neteikiama, apeliacijos nepriimamos.

6.11. Nuo birželio 11 d. iki birželio 13 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ . Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

6.12. Birželio 14 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant) kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Nuo birželio 14 d. iki birželio 17 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ .
Nepatvirtinusieji automatiškai išbraukiami iš priimtųjų į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją sąrašo.

6.13. Galutiniai priimtųjų sąrašai skelbiami birželio 29 d. 17 val. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt

6.14. Įstojusiems mokiniams birželio 14–30 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.), laikantis galiojančių saugos reikalavimų. (Pastaba: Sutartis planuojama pasirašyti per  elektroninius valdžios vartus)

Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 30 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.
(Punktas pakeistas 2021-05-04 gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-22)

6.15. Įstojusieji į gimnaziją birželio 28 d. – liepos 5 d. arba rugpjūčio 23–27 d. pristato:

 •  - 8 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;
 •  - vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
 •  - Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com .

6.16. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama internetiniame gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

7. PRIĖMIMAS Į II GIMNAZIJOS KLASĘ.

7.1. Į II klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę devintą (I gimnazijos) klasę.

7.2. Tikslus laisvų vietų skaičius (nurodant mokomas užsienio kalbas bei dorinio ugdymo dalykus) skelbiamas birželio 2 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt

7.3. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2021 kovo 1 d. iki kovo 31 d.
7.3.1. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ ;
7.3.2. pateikia Gimnazijos priėmimo komisijai el. paštu
mbgpriemimas@gmail.com:

 • - nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje. Prašymas be savivaldybės e. sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
 • - mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
 • - praėjusių (2019–2020 m. m.) ir iki 2021 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą).

7.4. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinį balą sudaro akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 100 balų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 balų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai Balai (max)
1. Akademiniai rodikliai 100
Devintos (I gimnazijos) klasės I pusmečio arba II trimestro dešimties dalykų įvertinimų suma (lietuvių k., matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos) 100
2. Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2019–2020 m. m.) ir iki 2021 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pateikiamos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)
Už INDIVIDUALIUS laimėjimus
Už KOMANDINIUS laimėjimus
5 (5-3-1)
3 (3-2-1)
Iš viso 105

7.5. Birželio 10 d. 17 val. skelbiamas priimamųjų sąrašas.

7.6. Nuo birželio 11 d. iki birželio 13 d. pakviestų mokytis mokinių tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ .

7.7. Birželio 14 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant) kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Nuo birželio 14 d. iki birželio 17 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ .
Nepatvirtinusieji automatiškai išbraukiami iš priimtųjų į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją sąrašo.

7.8. Birželio 29 d. 17.00 val. skelbiamas galutinis priimtųjų sąrašas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt

7.9. Įstojusiems mokiniams birželio 17–19 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 19 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo. (Pastaba: Sutartis planuojama pasirašyti per elektroninius valdžios vartus.)

7.10. Įstojusieji į gimnaziją birželio 28 d. – liepos 5 d. arba rugpjūčio 23–27 dienomis pristato:

 • - pažymą apie 9 klasės metinių pažymių įvertinimus;
 • - vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
 • - Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com .

7.11. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

8. PRIĖMIMAS Į III GIMNAZIJOS KLASĘ.

8.1. Į III klasę priimami Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęsti mokymosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą, pateikę nustatytos formos prašymą ir individualų ugdymo planą.

8.2. Į III klasę (laisvas vietas) priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai, pabaigę pagrindinio ugdymo programą.

8.3. Laisvų vietų skaičius skelbiamas birželio 2 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt

8.4. Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) :
8.4.1. nuo 2021 kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/;

8.4.2. pateikia Gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 25 d. iki birželio 30 d. el. paštu mbgpriemimas@gmail.com:

 • - nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje. Prašymas be e. sistemoje suteikto kodo REGISTRACIJOS NUMERIO nepriimamas;
 • - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
 • - praėjusių (2019–2020 m. m.) ir šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
 •  - individualaus ugdymo planą (formą-anketą rasite čia).

8.5. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą. Konkursinis balas – akademiniai rodikliai (gali būti skiriama iki 120 balų) ir papildomi rodikliai (gali būti skiriama iki 5 balų) (žr. lentelę):

Vertinimo kriterijai Balai (max)
1. Akademiniai rodikliai 120
Dešimtos (I gimnazijos) klasės metinių dešimties dalykų įvertinimų suma (lietuvių k., matematikos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, informacinių technologijų ir geografijos) 100
1.1.  PUPP įvertinimų suma (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos)
20
2. Papildomi rodikliai 5
2.1. Praėjusių (2019–2020 m. m.) ir iki 2021 kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2020–2021 m. m.) miesto, šalies ir tarptautinių olimpiadų, konkursų I–III vietų nugalėtojai, laureatai (pateikiamos diplomų kopijos, vertinamas tik vienas aukščiausias pasiekimas)
Už INDIVIDUALIUS laimėjimus
Už KOMANDINIUS laimėjimus
5 (5-3-1)
3 (3-2-1)
Iš viso 125

8.6. Liepos 2 d. 17.00 val. skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt

8.7. Nuo liepos 2 d. iki liepos 5 d. pakviestų mokytis mokinių tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ . Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

8.8. Įstojusiems mokiniams liepos 7–10 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos išbraukiami iš priimtųjų sąrašo. (Pastaba: Sutartis planuojama pasirašyti per  elektroninius valdžios vartus.)

8.9. Įstojusieji į gimnaziją nuo liepos 7–10 d. arba rugpjūčio 23–27 d. pristato:

 • - pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
 • - vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
 • - Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 1 d.

Mokiniai, negalintys nustatytu laiku atvykti pasiimti priėmimo dokumentų ar nusprendę mokytis kitoje mokykloje, turi pranešti elektroniniu laišku adresu
mbgpriemimas@gmail.com.

8.10. Informacija apie priėmimo ir mokymosi sąlygas skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt arba teikiama adresu mbgpriemimas@gmail.com bei tel. 8 678 85012, 8 678 85013.

9. Priėmimas į IV gimnazijos klasę nevykdomas.

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Diana Petkūnienė

 

ATMINTINĖ teikiantiems prašymus į I gimnazijos klasę (atnaujinta 2021-05-06).

ATMINTINĖ teikiantiems prašymus į II gimnazijos klasę.

 

KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA (karantino metu) (2019–2020 m. m.) PDF

KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA (2018–2019 m. m.) PDF